02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Wat is het?

Palliatieve zorg begeleidt het leven tot het einde met waardigheid en respect.

Iedereen heeft recht op palliatieve zorg ter begeleiding van zijn levenseinde, ongeacht de plaats waar hij of zij zich bevindt.

Palliatieve zorg is de multidisciplinaire zorg aan een patiënt die zich in een gevorderd of terminaal stadium bevindt van een ernstige ziekte die ongunstig evolueert en levensbedreigend is, ongeacht de levensverwachting.

Het doel van palliatieve zorg is om samen met de patiënt, de behandelende arts en de – al dan niet professionele – betrokkenen, alle mogelijke middelen in te zetten om een maximale levenskwaliteit te behouden voor de patiënt, zijn naast familie en mantelzorgers, en dit op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en spiritueel vlak met respect voor de autonomie en de rechten van de patiënt.

Palliatieve zorg wordt verleend vanaf het moment dat de patiënt als palliatief wordt beschouwd tot aan de terminale fase, en voor de naaste familie en mantelzorgers tot na het overlijden.

Deze zorg kan thuis worden verstrekt, met de hulp van gespecialiseerde teams en met de steun van met name het ziekenfonds. Palliatieve zorg bestaat ook in ziekenhuizen, in gespecialiseerde afdelingen of verstrekt door mobiele teams, alsook in rust- en verzorgingstehuizen.

Het palliatief statuut

Wat is het?

Met het palliatief statuut krijgt de thuispatiënt het palliatief forfait en een aantal kwalitatieve en financiële steunmaatregelen.

In het rusthuis en in het rust- en verzorgingstehuis geeft dit statuut recht op kwalitatieve en financiële steun.

Het statuut wordt verkregen tot aan het overlijden van de patiënt.

Waarom?

Thuiszorg of zorg in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis, kan bijkomende kosten met zich meebrengen voor medisch materiaal, geneesmiddelen, verpleging, kinesitherapie, oppas, enz.

Dit statuut wil de patiënten en hun naasten ondersteunen.

Toekenningsvoorwaarden

Om als patiënt erkend te worden als palliatief en om de steunmaatregelen van het palliatief statuut te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Patiënt die lijdt aan een of meerdere onomkeerbare aandoeningen
  • Ernstige verslechtering van zijn fysieke/psychische toestand
  • Therapeutische ingrepen beïnvloeden niet langer deze ongunstige toestand
  • Vergevorderd stadium van een ernstige ziekte, die ongunstig evolueert en levensbedreigend is, ongeacht de levensverwachting van de patiënt
  • Patiënt met aanzienlijke fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften waardoor een langdurige begeleiding vereist is
  • Patiënt met de wens om thuis te sterven

En ten minste voldoen aan twee van de drie voorwaarden:

  • Een permanente behoefte aan zorg en toezicht
  • Behoefte aan medicatie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen of psychosociale begeleiding
  • Behoefte aan toezicht en dagelijkse verzorging door een verpleegkundige

Welke stappen moeten genomen worden?

Psychologische
ondersteuning

Een aangepaste leefomgeving

Een aangepaste leefomgeving

Thuis

 

Thuis wonen tot aan het levenseinde is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde aanpassingen aan de leefomgeving. Dagcentra vangen palliatieve patiënten op gedurende de dag en gespecialiseerde teams voor palliatieve zorg zijn beschikbaar.

Om palliatieve thuiszorg te kunnen krijgen, moet u samen met uw huisarts bepaalde stappen ondernemen.

In het ziekenhuis

 

We spreken niet van een palliatief ‘statuut’ voor gehospitaliseerde patiënten, omdat de kwalitatieve en financiële hulpmiddelen inbegrepen zijn in de ziekenhuisopname.

Een patiënt kan in elk ziekenhuis zorg krijgen via een mobiel team voor palliatieve zorg. Een mobiel team is aanwezig in elk ziekenhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een aantal ziekenhuizen beschikt ook over een palliatieve eenheid.

Een patiënt die tijdens zijn laatste levensfase in het ziekenhuis verblijft, moet geen stappen ondernemen. Behalve wanneer een patiënt beslist om het ziekenhuis te verlaten, krijgt het palliatief statuut zin. Het maakt het gemakkelijker om naar huis of naar een rust- en verzorgingstehuis te gaan.

In het rusthuis/rust- en verzorgingstehuis 

Het rusthuis of het rust- en verzorgingstehuis worden gelijkgesteld met thuis. De procedures zijn daarom vergelijkbaar, behalve dat het medisch adviesformulier voor het palliatief statuut anders is. Kwalitatieve steunmaatregelen zijn ook hier van toepassing.

Een therapeutisch verblijf 

Halverwege het ziekenhuis en thuis heeft het therapeutisch verblijf als doel om de patiënt een leefomgeving en zorg aan te bieden buiten het ziekenhuis om, en dit vóór zijn terugkeer naar huis, voor een bepaalde periode met behoud van maximale autonomie en privacy. Dit type accommodatie wordt gelijkgesteld met thuis, de procedures met betrekking tot het statuut en de steunmaatregelen zijn identiek.