02 318 60 55
MA > VR - 9.00 > 17.00

Wetgeving

Een thema dat voortdurend evolueert

Het wettelijk kader rond het thema van het levenseinde evolueert voortdurend in België.

Hieronder vindt u de meest actuele teksten.

Wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg

Art. 2: “Elke patiënt heeft, ongeacht zijn levensverwachting, recht op palliatieve zorg als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte (…)”.

Wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg verschenen in het BS van 26 oktober 2002 en gewijzigd op 29-8-2016.

Het voornaamste belang van de wijziging van artikel 2 van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg ligt in het feit dat palliatieve zorg niet langer voorbehouden is "aan patiënten aan het einde van het leven" maar "... aan elke patiënt, ongeacht zijn levensverwachting, als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte".

Bovendien wordt het begrip familie uitgebreid tot dat van "naasten en mantelzorgers": de tekst wordt als het ware in overeenstemming gebracht met de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat.

Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie

Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie verschenen in het BS op 22 juni 2002 en gewijzigd op 12-03-2014.

De wet die de euthanasie in België uit de strafrechtelijke sfeerhaalt, trad op 23 september 2002 in werking.

Euthanasie, zoals het in België wordt erkend, is een handeling die wordt uitgevoerd door een derde partij (altijd een arts), die opzettelijk het leven van een persoon beëindigt op verzoek van deze laatste.

Deze wet opent het recht op het verzoek om euthanasie, niet op het recht op euthanasie.

De wet beoogt, voor de arts die het uitoefent, de daad van euthanasie uit het strafrecht te halen door een procedure en strikte en precieze voorwaarden te bepalen.

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt verschenen in het BS van 26 september 2002.

De rechten van de patiënt zijn de volgende:

 • Het krijgen van kwalitatieve zorg, inclusief het verlichten van fysieke en mentale pijn.
 • De vrije keuze van de beroepsbeoefenaar.
 • Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand.
 • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie.
 • Weten of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen.
 • Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
 • Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.
 • Indienen van een klacht bij een ombudsdienst.

Loi du 03 juillet 2005 relative au volontariat

Het statuut van vrijwilliger heeft in België een wettelijk kader met de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Deze wet regelt met name de rechten en plichten van vrijwilligers maar ook de verplichtingen die organisaties hebben wanneer ze vrijwilligers inschakelen.

Specifiek worden in deze wet volgende zaken behandeld:

 • De aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie
 • De verzekering van vrijwilligerswerk
 • de wisselwerking tussen vrijwilligerswerk en het arbeidsrecht
 • De eventuele vergoedingen voor het vrijwilligerswerk
 • Of de mogelijkheid om vrijwilliger te worden wanneer men al een sociale uitkering krijgt.